BÀI NỔI BẬT

FOOD FOR THOUGHT - DISH 2

FOOD FOR THOUGHT - DISH 2 THỰC PHẨM cho TƯ DUY - MÓN 2 (Tiếng Việt ở dưới)

Quite a lot of young students, fresh graduates came to my events, excitedly approached me and said - I have a lot of ideas and I want to share with you - Bullshit! Dont waste my time with your ideas unless you have a lot of plans"

Well, when you read till here, you may think that I'm an asshole. But I have my reasons to say that. Let's eat some food for thought! 1. Idea can be creative, but without digging deeply in that idea to transform the idea into plan, it will never be implemented. So why wasting time for idea?

2. Idea is in your head, plan is on the team's proposal. Which one is more applicable?

3. Idea have no starting date, no deadline as well. Plan has them all. Which one is more measurable?

So, Don't WASTE my time on your IDEA, MAKE A PLAN! ---------------------------------------------------------------------------------- Khá nhiều sinh viên trẻ, mới ra trường đến các sự kiện của tôi, hào hứng đến gần tôi và nói: - Emcó rất nhiều Ý TƯỞNG và em muốn chia sẻ với anh. - Vớ vẩn! Không lãng phí thời gian của tôi với những ý tưởng của bạn, trừ khi bạn có rất nhiều kế hoạch.

Vâng, khi bạn đọc đến đây, bạn có thể nghĩ rằng tôi là một thằng khốn. Nhưng tôi có lý do của tôi để nói như vậy. Hãy cùng tôi trải nghiệm một số món ăn cho tư duy nhé:

1. ý tưởng có thể mang tính sáng tạo, nhưng nếu không được đào sâu suy nghĩ nghiền ngẫm để biến đổi các ý tưởng thành kế hoạch, nó sẽ không bao giờ được thực hiện. Vậy tại sao lãng phí thời gian nghe ý tưởng?

2. Ý tưởng là trong đầu của bạn, kế hoạch trong khi đó lại là đề xuất của nhóm triển khai. Vậy cái nào có tính áp dụng thực tế hơn?

3. Ý TƯỞNG không có ngày bắt đầu triển khai, deadline cũng không có nốt. Kế hoạch trong khi đó lại có tất cả 2 yếu tố này. Vậy cái nào đáng để quan tâm hơn.

Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của tôi trên Ý TƯỞNG của bạn, LẬP KẾ HOẠCH đi đã!

--- Nguyễn Quốc Trung ---

www.moneyrain.com.vn

www.facebook.com/trungmoneyrain

Tags:

BÀI MỚI NHẤT