NGUYỄN QUỐC TRUNG

(RYAN NGUYỄN)

Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) - Latrobe University - Australia. 

Cử nhân quản trị kinh doanh ( BA) - Edith Cowan University - Australia.

Chủ tịch HĐQT công ty CFMinvestment, (Mã chứng khoán: CFM), chính thức trở thành công ty đại chúng tháng 12/2020.

 

Công ty CFMinvestment được kiểm toán 6 tháng 1 lần bởi các công ty kiểm toán lớn nhất thế giới như Deloitte (Big4), BDO (Big5).

Tác giả của 3 cuốn sách được bán gần 5000 bản trên toàn quốc:

- Tôi Đi Tìm Tôi (chủ đề tâm lý học hành vi)

- MONEYosophy Tiền và Tâm lý (chủ đề tài chính cá nhân)

- Huy Động Vốn Cộng Đồng (chủ đề tài chính doanh nghiệp)

73d6a7f38b7065da170ddac70509e459.jpg
dde9288d3cdb47fa2591f2e0e4963ea1.jpg
35f3b1ffc9d3ef1d7c8b6b5e1a8f6cb9.jpg

GÓC NHÌN & QUAN ĐIỂM